کارخانه بزرگ تیارا

کارخانه بزرگ تیارا
کارخانه سنگ تمام مکانیزه واقع در شهرک صنعتی محلات
زمین صنعتی : 20000 متر مربع
سالن تولید : 7500 متر مربع
دفتر و فروشگاه : 1300 متر مربع
نصب و راه اندازی : 300 متر مربع
کارمندان، کارگران، پیمانکار : 40