کارخانه آرارات

کارخانه آرارات
قطب صنعتی شهید حبیبی نخجیروان
زمین صنعتی : 8300 متر مربع
سالن تولید : 3500 متر مربع
دفتر و فروشگاه : 600 متر مربع
نصب و راه اندازی : 100 متر مربع
کارمندان، کارگران، پیمانکار : 30